Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste sisältää kuvauksen Vauraus Suomi Oyj:n asiakkailtaan keräämien henkilötietojen tallentamisesta ja henkilötietojen käyttämisestä.

 1. Rekisterinpitäjä

  Vauraus Suomi Oyj
  Y-tunnus: 2440326-9
  Osoite: Mannerheimintie 5 C, 00100 Helsinki
  Puhelin: 020 33 22 33
  Sähköposti: info@vauraus.fi

 2. Henkilötietojen kerääminen

  Vauraus Suomi Oyj kerää henkilötietoja asiakkaan rekisteröityessä Yhtiön asiakkaaksi, tullessa tapaamiseen, hakiessa lainaa, aloittaessa sijoittamisen, tilatessa uutiskirjeen, osallistumalla muuhun Yhtiön organisoimaan kampanjaan, tilaisuuteen tai kilpailuun, vieraillessa verkkosivuillamme tai ollessa yhteydessä asiakaspalveluumme. Vauraus kerää henkilötietoja myös esimerkiksi Suomen Asiakastieto Oy:ltä, Bisnode Oy:ltä, LeadDesk Oy:ltä, Vainu Finland Oy:ltä, väestörekisterikeskukselta ym. yksityishenkilöiden nimi ja osoitetietoja välittäviltä yrityksiltä.

 3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käyttö

  Keräämme henkilötietoja mm. seuraaviin tarkoituksiin ja toimintojen toteuttamiseksi:

  • Vaurauden tarjoamien palvelujen toteuttaminen ja kehittäminen.
  • Asiakkaan sijoittajaksi rekisteröiminen, sijoittajan toimeksiantojen toteuttaminen, sijoittajan palvelutapahtuman ja asiakasprofiilin hallinnointi sekä tarvittavat asiakkuutta ja henkilöllisyyttä varmentavat toimenpiteet.
  • Asiakkaan lainanhakijaksi ja/tai lainanottajaksi rekisteröiminen, laina-asiakkaan toimeksiantojen toteuttaminen, laina-asiakkaan palvelutapahtuman ja asiakasprofiilin hallinnointi sekä tarvittavat asiakkuutta ja henkilöllisyyttä varmentavat toimenpiteet.
  • Lainan käsittely: Lainapäätösten tekeminen, laskutus, perintä ja lainaan liitännäisten henkilöiden tunnistaminen.
  • Lakien, sääntelyn ja määräysten mukaisten säilytys-, raportointi- ja kyselyvelvoitteiden hoitaminen.
  • Koko asiakassuhteen elinkaaren hallinta, kuten asiakas-, viestintä-, kontakti- ja toimeksiantohistorian ylläpitäminen ja kehittäminen henkilötietolain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.
  • Asiakaspalautteen kerääminen ja käsittely sekä hyvän asiakaspalvelun tarjoaminen, mukaan lukien asiakastyytyväisyyden selvittäminen esimerkiksi sähköposti-, tabletti- tai verkkosivukyselyin.
  • Vaurauden asiakkuuksiin ja liiketoimintaan liittyvien tietojen analysointi ja tilastointi.
  • Tietopalveluiden tuottaminen, tarjoaminen ja kehittäminen.
  • Asiakasviestinnän toteuttaminen, kohdentaminen ja seuranta, mukaan lukien Vauraus Suomi Oyj:n ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden ja näiden yhteistyökumppanien markkinointiviestinnän toteuttaminen, kuten sähköinen suoramainonta, etämyynti tai muu suoramarkkinointi sekä mielipide-
   ja markkinatutkimus taikka muut näihin rinnastettavat osoitteelliset lähetykset sekä markkinointikilpailujen järjestäminen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille.
  • Tietojen luovuttaminen Vauraus Suomi Oyj:n rekisteriselosteen (saatavilla osoitteesta https://www.yrityslainat.fi/rekisteriseloste) mukaisesti.
  • Väärinkäytösten, havaitun rikollisen toiminnan tai sellaisen epäilyn sekä ongelmatilanteiden ehkäisy ja selvittäminen
 4. Kerättävät henkilötiedot

  Vauraus Suomi Oyj voi kerätä ja säilyttää rekisterissään seuraavanlaisia tietoja:

  • henkilön nimi, asiakastunnus, henkilötunnus, yhteystiedot, puhelinnumero, sukupuoli, pankkiyhteys, kansalaisuus, asuinpaikka, verotusmaa, siviilisääty, samassa osoitteessa asuvien lasten lukumäärä, asumistiedot, asepalvelustiedot, tulo- ja menotiedot, varallisuustiedot ja varojen alkuperä,
   pankkiyhteystiedot, sijoituskokemus ja –tietämys, asiointikieli, asiakassuhteeseen ja asiakasohjelmiin liittyvät tiedot, työsuhde, ammatti, koulutus sekä sidosryhmätiedot ja tosiasialliset edunsaajat
  • yrityksen nimi, Y-tunnus, osoite, tila (esim. konkurssi tai perimistoimenpiteet), takaisinmaksukykyluokka, yhteyshenkilö, yhteystiedot ja osoitetiedot, verkko-osoite, henkilöstön lukumäärä, liikevaihto, yrityksen vastuuhenkilötiedot, hallituksen pöytäkirja, viimeisimpien kuukausien kirjanpito, viimeisin vahvistettu
   tilinpäätös ja kuvaus rahoitushankkeesta sekä sidosryhmätiedot ja tosiasialliset edunsaajat
  • asiointitiedot, kuten tili-, luotto-, palvelu-, sopimus-, hakemus- ja toimeksiantotiedot tai osallisuussuhde edellä mainittuihin asioihin mukaan lukien kaikki tiedot myös kesken jääneistä asiakkuus- ja/tai lainahakemuksista sekä lainahakemuksen käsittelyn yhteydessä toisilta luotonantajilta saadut tiedot
   aikaisemmista luotoista
  • tiedot haetuista ja saaduista luotoista ja luottopäätöksistä ja/tai tiedot tehdyistä ja suunnitelluista sijoituksista
  • lainsäädäntövelvoitteiden täyttämisen edellyttämät tiedot, kuten rahanpesun ja terrorismin selvittämisestä ja estämisestä annetun lain velvoitteiden täyttämisen edellyttämät tarpeelliset tiedot
  • tiedot annetusta asiakaspalautteesta
  • asiakaspalaute, asiakaspuhelujen nauhat ja asiakaschattien ym. asiakasviestien ja -sähköpostien tiedot
  • IP-osoitteet
  • tiedot laskutuksesta ja perinnästä
  • tiedot suoramarkkinoinnin suostumuksista ja kielloista
  • tiedot päätelaitteelle lähetettävistä evästeistä
  • tiedot ulkoisista tietolähteistä
  • tiedot tietojen luovutuksista
  • mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot.
 5. Luottotietojen tarkistus ja tarkastukset väärinkäytösten estämiseksi

  Voimme käyttää yhtä tai useampaa luottotietoyritystä tarjoavaa yritystä henkilö- ja luottotietojen tarkistamiseksi ja väärinkäytösten estämiseksi, ja voimme säilyttää tiedot tehdyistä tarkistuksista. Voimme myös luovuttaa henkilötietoja lain niin vaatiessa.

 6. Tietojen jakaminen ja luovuttaminen

  Voimme jakaa ja luovuttaa tietoja Vauraus Suomi Oyj:n kanssa samaan konserniin kuuluville yhtiöille, jotka sijaitsevat Euroopan talousalueella sekä laskutuksesta ja perinnästä vastaaville yrityksille. Voimme myös myydä tai luovuttaa henkilötietolain sallimia tietoja Vauraus Suomi Oyj:n valikoiduille yhteistyökumppaneille suoramarkkinointitarkoituksiin, markkinatutkimuksiin sekä markkinointikilpailujen järjestämiseen, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojen luovuttamista. Voimme lisäksi luovuttaa tietoja ulkopuolisille tahoille kun laki ja säädökset niin sallivat tai velvoittavat, oikeudenkäyntimenettelyjen yhteydessä tai milloin se on tarpeellista sellaisen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, jossa rekisteröity on osallisena.

 7. Tietoturvallisuus ja tietojen säilytysaika

  Vauraus Suomi Oyj:n rekisteriseloste (saatavilla osoitteesta https://www.yrityslainat.fi/rekisteriseloste) sisältää kuvauksen kerättyjen ja säilytettävien tietojen suojaamisesta sekä ajasta, jonka ajan tiedot säilytetään.

 8. Suostumus tietojen käsittelyyn

  Rekisteröimällä/antamalla tietonsa henkilö suostuu siihen, että käytämme ja/tai luovutamme henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:

  a) yllä mainittuihin tarkoituksiin;
  b) jotta valitut ulkopuoliset tahot voivat tuottaa tai ylläpitää palvelujamme;
  c) sen mahdollistamiseksi, että ulkopuoliset tahot voivat tuottaa asiakas- ja tukipalveluja (mikä saattaa edellyttää tietojesi luovuttamista ko. tahoille yksinomaan näitä tarkoituksia varten).

  Henkilö voi milloin tahansa ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme 020 332233 kieltääkseen tietojensa käytön markkinointitarkoituksessa. Asiakaspalvelun aukioloaikojen ulkopuolella pyynnön voi jättää sähköpostiin: info@vauraus.fi tai omalle Vauraus Suomi Oyj:n yhteyshenkilölle.

  Rekisteröimällä/antamalla tietonsa henkilö suostuu esitetyn kaltaiseen henkilötietojen siirtoon ja käyttöön. Vauraus varmistaa aina, että kaikki yhtiöt ja ulkopuoliset tahot, joilla siirrämme tietoja, ovat sitoutuneet noudattamaan tietosuojavaatimuksiamme.

 9. Evästeiden käyttö

  Vauraus Suomi Oyj:n verkkosivustot käyttävät evästeitä. Lisätietoja evästeiden käytöstä on saatavilla rekisteriselosteesta (saatavilla osoitteesta https://www.yrityslainat.fi/rekisteriseloste).

 10. Henkilötietojen päivittäminen ja muuttaminen

  Henkilöllä on tarkastusoikeus henkilötietoihinsa. Mikäli henkilö haluaa milloin tahansa tarkastaa, päivittää tai muuttaa Vauraudelle antamiaan henkilötietoja tai kieltää niiden käyttämisen suoramarkkinoinnissa, etämyynnissä, markkinatutkimuksissa tai markkinointikilpailuissa, henkilö voi tehdä sen sähköpostitse (info@vauraus.fi), verkkosivujen asiakaschatissä (www.vauraus.fi tai www.yrityslainat.fi , puhelimitse (020 332 233), vaurauden toimistoilla (katso ajantasaiset postiosoitteet verkkosivuilta: www.vauraus.fi) tai postitse Vauraus Suomi Oyj, Mannerheimintie 5 C, 00100 Helsinki.

 11. Rekisteriseloste

  Vauraus Suomi Oyj:n henkilötietolain 10 §:n mukainen rekisteriseloste, johon asiakkaan tulee tutustua, on saatavilla osoitteesta https://www.yrityslainat.fi/rekisteriseloste .

 12. Ulkopuolisten tahojen verkkosivustot

  Tietosuojaseloste ei sovellu ulkopuolisten tahojen verkkosivustoihin, joille on mahdollista päätyä omien verkkosivujemme kautta.

 13. Muutokset tietosuojaselosteessa

  Muutokset tietosuojaselosteeseen tullaan julkaisemaan Vauraus Suomi Oyj:n sivuilla, tässä selosteessa.

Ilmoita ongelmasta www.vauraus.fi