Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste sisältää kuvauksen Vauraus Suomi Oyj:n asiakkailtaan keräämien henkilötietojen tallentamisesta ja henkilötietojen käyttämisestä.

Rekisterinpitäjä

Vauraus Suomi Oyj
Y-tunnus: 2440326-9
Osoite: Mannerheimintie 5 C, 00100 Helsinki
Puhelin: 020 33 22 33
Sähköposti: info@vauraus.fi

Rekisterin nimi

Vauraus Suomi Oyj:n asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Vauraus Suomi Oyj:n toimintaan liittyvien asiakastoimintojen ylläpito ja viestintä. Henkilötietojen käsittelyn edellytyksenä on rekisteröidyn suostumus, asiakassuhde tai asiakassuhteen perustamiseksi tehty hakemus tai muu yhteydenotto. Vastaavasti henkilöllä voi olla asiakassuhteeseen liittyvä osallisuus tai velvoite tai tietojen rekisteröinti voi johtua lakiin perustuvasta rekisteröintivelvoitteesta.

Henkilötietoja käsitellään mm. seuraavia tarkoituksia varten:

 • Vaurauden tarjoamien palvelujen toteuttaminen ja kehittäminen.
 • Lakien, sääntelyn ja määräysten mukaisten tunnistamis-, tuntemis-, säilytys-,
  raportointi- ja kyselyvelvoitteiden hoitaminen.
 • Koko asiakassuhteen elinkaaren hallinta, kuten asiakas-, viestintä-, kontakti- ja
  toimeksiantohistorian ylläpitäminen ja kehittäminen henkilötietolain sallimissa ja
  velvoittamissa rajoissa.
 • Väärinkäytösten, havaitun rikollisen toiminnan tai sellaisen epäilyn sekä
  ongelmatilanteiden ehkäisy ja selvittäminen.
 • Asiakkaan tuntemistietoja ja muita henkilötietoja voidaan käyttää rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen, paljastamiseen ja selvittämiseen sekä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ja sen rikoksen, jolla rahanpesun tai terrorismin rahoittamisen kohteena oleva omaisuus tai rikoshyöty on saatu, tutkintaan saattamista varten.

Rekisterin tietosisältö

Vauraus Suomi Oyj voi kerätä ja säilyttää rekisterissään seuraavanlaisia tietoja:

 • Asiakkuuden luomiseen ja asiakkaan tuntemiseen ja tunnistamiseen tarvittavat yhteystiedot sekä luonnollisen henkilön henkilötiedot tai oikeushenkilön vastaavat tiedot
 • Vaurauden palvelun käytön tarkoitusta ja käyttämisedellytyksiä määrittelevät tiedot
 • Kaikki asiointitiedot, myös kesken jääneistä asiakkuus- ja/tai lainahakemuksista
 • Lainsäädäntövelvoitteiden täyttämisen edellyttämät tiedot, kuten rahanpesun ja
  terrorismin selvittämisestä ja estämisestä annetun lain velvoitteiden täyttämisen
  edellyttämät tarpeelliset tiedot
 • IP-osoitteet ja evästetiedot
 • Tiedot suoramarkkinoinnin suostumuksista ja kielloista
  Tiedot ulkoisista tietolähteistä ja tietojen luovutuksista mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot

Vauraus voi käyttää yhtä tai useampaa luottotietoyritystä tarjoavaa yritystä henkilö- ja luottotietojen tarkistamiseksi ja väärinkäytösten estämiseksi, ja säilyttää tiedot tehdyistä tarkistuksista.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • asiakkaalta itseltään
 • luotto- ja yritystietorekistereistä
 • yhteys- ja osoitetietorekistereistä
 • pankeilta tai muilta luotettavilta tahoilta
 • viranomaisten pitämistä rekistereistä.

Yhtiö voi kerätä tietoja myös muista tietolähteistä asiakas- ja markkinointiviestinnän kohdistamiseksi tuotteistaan ja palveluistaan kiinnostuneille henkilöille.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja voidaan luovuttaa säännönmukaisesti:

 • Markkinointi- ja tutkimustarkoituksiin, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojen luovuttamista
 • Laskutus- ja perintätoimistoille ja viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa
 • Vauraus Suomi Oyj:n kanssa samaan konserniin kuuluville yhtiöille, jotka sijaitsevat
  Euroopan talousalueella.
 • Tietoja luotoista ja niiden hoitamisesta voidaan luovuttaa myös kolmansille osapuolille
  rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet ja tietojen säilytys

Mahdollinen asiakkuuksiin liittyvä manuaalinen aineisto voidaan säilyttää viiden vuoden ajan. Säilytysvelvollisuus jatkuu koko asiakkuuden ajan ja edelleen asiakkuuden aktiivisten toimenpiteiden päätyttyä viisi vuotta.

Manuaalinen aineisto säilytetään asianmukaisesti lukituissa tiloissa. Sähköisesti tallennettu tieto säilytetään vastaavasti, asianmukaisesti suojatussa, käyttäjän tunnistautumisen vaativassa tietojärjestelmässä viiden vuoden ajan viimeisestä asiakastapahtumasta. Rekisterin käyttöön on oikeus vain niillä työntekijöillä, joilla on työnsä puolesta oikeus käsitellä kyseisiä tietoja.

Tiedot käsitellään luottamuksellisesti, eivätkä niihin pääse käsiksi yrityksen ulkopuoliset tahot. Tiedot on suojattu palomuureilla ja muilla teknisillä keinoilla. Tietoliikenne selaimen ja palvelimen välillä on salattu SSL-salauksella.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut, häntä koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

Mikäli rekisteröidyn tiedoissa on virheitä, voi rekisteröity esittää virheen korjaamista koskevan pyynnön. Vauraus korjaa esitetyn virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon ilman aiheetonta viivästystä.

Muut henkilötietojen käsittelyyn ja kieltoon liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää Vauraus Suomi Oyj:tä käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramarkkinointia, etämyyntiä ja markkina- sekä mielipidetutkimuksia varten. Halutessaan käyttää kielto-oikeuttaan rekisteröidyn tulee olla yhteydessä Vauraudelle sähköpostitse (info@vauraus.fi), verkkosivujen asiakaschatissä (www.vauraus.fi tai www.yrityslainat.fi , puhelimitse (020 332 233)
Vaurauden toimistoilla (katso ajantasaiset postiosoitteet verkkosivuilta: www.vauraus.fi)
tai postitse Vauraus Suomi Oyj, Mannerheimintie 5 C, 00100 Helsinki.

Eväste (cookie) on tunnistetiedosto, jonka verkkopalvelu lähettää tietokoneelle. Sen avulla hallitaan palvelutapahtumaa. Vauraus käyttää evästeitä vain parantaakseen käyttäjäkokemuksia ja palvelun yleistä tasoa sekä analysoidakseen www-sivustonsa käyttöä markkinoinnin ja laaduntarkkailun näkökulmasta.

Vauraus saattaa käyttää myös ns. kolmannen osapuolen evästeitä siinä tarkoituksessa, että Vaurauden yhteistyökumppani voi tukea Vaurautta esimerkiksi sen www-sivustojen käytön analysoimisessa ja arvioimisessa.

Rekisteröity voi halutessaan muuttaa web-selaimensa asetuksia ja estää evästeitä tai saada tietoa evästeiden kulloisestakin käyttämisestä. Mikäli kaikki evästeet estetään, saattaa Vaurauden palvelu lakata toimimasta kokonaan tai osittain.

Muutokset

Vauraus Suomi Oyj voi muuttaa tätä rekisteriselostettaan. Ajantasainen rekisteriseloste on saatavilla Vauraus Suomi Oyj:n hallinnoimilla internet-sivuilla.

www.vauraus.fi