Rekisteriseloste

 1. Rekisterinpitäjä

  Vauraus Suomi Oyj
  Y-tunnus: 2440326-9
  Osoite: Mannerheimintie 5 C, 00100 Helsinki
  Puhelin: 020 33 22 33
  Sähköposti: info@vauraus.fi

 2. Rekisterin nimi

  Vauraus Suomi Oyj:n asiakasrekisteri

 3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

  Henkilötietojen käsittelyn edellytyksenä on rekisteröidyn suostumus, asiakassuhde tai asiakassuhteen perustamiseksi tehty hakemus tai muu yhteydenotto. Vastaavasti henkilöllä voi olla asiakassuhteeseen liittyvä osallisuus tai velvoite tai tietojen rekisteröinti voi johtua lakiin perustuvasta rekisteröintivelvoitteesta.
  Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Vauraus Suomi Oyj:n toimintaan liittyvien tuotteiden ja palveluiden tarjoaminen ja niihin liittyvien toimenpiteiden ja toimeksiantojen toteuttaminen sekä kehittäminen.

  Henkilötietoja käsitellään mm. seuraavia tarkoituksia varten:

  • Vaurauden tarjoamien palvelujen toteuttaminen ja kehittäminen.
  • Asiakkaan sijoittajaksi rekisteröiminen, sijoittajan toimeksiantojen toteuttaminen, sijoittajan palvelutapahtuman ja asiakasprofiilin hallinnointi sekä tarvittavat asiakkuutta ja henkilöllisyyttä varmentavat toimenpiteet.
  • Asiakkaan lainanhakijaksi ja/tai lainanottajaksi rekisteröiminen, laina-asiakkaan toimeksiantojen toteuttaminen, laina-asiakkaan palvelutapahtuman ja asiakasprofiilin hallinnointi sekä tarvittavat asiakkuutta ja henkilöllisyyttä varmentavat toimenpiteet.
  • Lainan käsittely: Lainapäätösten tekeminen, laskutus, perintä ja lainaan liitännäisten henkilöiden tunnistaminen.
  • Lakien, sääntelyn ja määräysten mukaisten säilytys-, raportointi- ja kyselyvelvoitteiden hoitaminen.
  • Koko asiakassuhteen elinkaaren hallinta, kuten asiakas-, viestintä-, kontakti- ja toimeksiantohistorian ylläpitäminen ja kehittäminen henkilötietolain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.
  • Asiakaspalautteen kerääminen ja käsittely sekä hyvän asiakaspalvelun tarjoaminen, mukaan lukien asiakastyytyväisyyden selvittäminen esimerkiksi sähköposti-, tabletti- tai verkkosivukyselyin.
  • Vaurauden asiakkuuksiin ja liiketoimintaan liittyvien tietojen analysointi ja tilastointi.
  • Tietopalveluiden tuottaminen, tarjoaminen ja kehittäminen.
  • Asiakasviestinnän toteuttaminen, kohdentaminen ja seuranta, mukaan lukien Vauraus Suomi Oyj:n ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden ja näiden yhteistyökumppanien markkinointiviestinnän toteuttaminen, kuten sähköinen suoramainonta, etämyynti tai muu suoramarkkinointi sekä mielipide-
   ja markkinatutkimus taikka muut näihin rinnastettavat osoitteelliset lähetykset sekä markkinointikilpailujen järjestäminen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille.
  • Tietojen luovuttaminen Vauraus Suomi Oyj:n rekisteriselosteen mukaisesti.
  • Väärinkäytösten, havaitun rikollisen toiminnan tai sellaisen epäilyn sekä ongelmatilanteiden ehkäisy ja selvittäminen
 4. Rekisterin tietosisältö

  Vauraus Suomi Oyj voi kerätä ja säilyttää rekisterissään seuraavanlaisia tietoja:

  • henkilön nimi, asiakastunnus, henkilötunnus, yhteystiedot, puhelinnumero, sukupuoli, pankkiyhteys, kansalaisuus, asuinpaikka, verotusmaa, siviilisääty, samassa osoitteessa asuvien lasten lukumäärä, asumistiedot, asepalvelustiedot, tulo- ja menotiedot, varallisuustiedot ja varojen alkuperä,
   pankkiyhteystiedot, sijoituskokemus ja –tietämys, asiointikieli, asiakassuhteeseen ja asiakasohjelmiin liittyvät tiedot, työsuhde, ammatti, koulutus sekä sidosryhmätiedot ja tosiasialliset edunsaajat
  • yrityksen nimi, Y-tunnus, osoite, tila (esim. konkurssi tai perimistoimenpiteet), takaisinmaksukykyluokka, yhteyshenkilö, yhteystiedot ja osoitetiedot, verkko-osoite, henkilöstön lukumäärä, liikevaihto, yrityksen vastuuhenkilötiedot, hallituksen pöytäkirja, viimeisimpien kuukausien kirjanpito, viimeisin vahvistettu
   tilinpäätös ja kuvaus rahoitushankkeesta sekä sidosryhmätiedot ja tosiasialliset edunsaajat
  • asiointitiedot, kuten tili-, luotto-, palvelu-, sopimus-, hakemus- ja toimeksiantotiedot tai osallisuussuhde edellä mainittuihin asioihin mukaan lukien kaikki tiedot myös kesken jääneistä asiakkuus- ja/tai lainahakemuksista sekä lainahakemuksen käsittelyn yhteydessä toisilta luotonantajilta saadut tiedot
   aikaisemmista luotoista
  • tiedot haetuista ja saaduista luotoista ja luottopäätöksistä ja/tai tiedot tehdyistä ja suunnitelluista sijoituksista
  • lainsäädäntövelvoitteiden täyttämisen edellyttämät tiedot, kuten rahanpesun ja terrorismin selvittämisestä ja estämisestä annetun lain velvoitteiden täyttämisen edellyttämät tarpeelliset tiedot
  • tiedot annetusta asiakaspalautteesta
  • asiakaspalaute, asiakaspuhelujen nauhat ja asiakaschattien ym. asiakasviestien ja -sähköpostien tiedot
  • IP-osoitteet
  • tiedot laskutuksesta ja perinnästä
  • tiedot suoramarkkinoinnin suostumuksista ja kielloista
  • tiedot päätelaitteelle lähetettävistä evästeistä
  • tiedot ulkoisista tietolähteistä
  • tiedot tietojen luovutuksista
  • mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot.
 5. Säännönmukaiset tietolähteet

  Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti

  • asiakkaalta itseltään palveluun kirjautumisen, sekä sijoitus- tai lainahakuprofiilin syöttämisen aikana tai asiakastapaamisissa ynnä muissa Vaurauden ja asiakkaan välisissä asiakaskontakteissa
  • Bisnode Finland Oy:n pitämästä luotto- ja yritystietorekisteristä
  • Suomen Asiakastieto Oy:ltä
  • yksityishenkilöiden nimi ja osoitetietoja välittäviltä yrityksiltä
  • pankeilta tai muilta luotettavilta tahoilta
  • viranomaisten pitämistä rekistereistä.

  Yhtiö voi kerätä tietoja myös muista tietolähteistä asiakas- ja markkinointiviestinnän kohdistamiseksi tuotteistaan ja palveluistaan kiinnostuneille henkilöille.

 6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

  Tietoja luovutetaan säännönmukaisesti:

  • markkinointi- ja tutkimustarkoituksiin, jos käyttäjä on antanut siihen suostumuksensa
  • laskutus- ja perintätoimistoille ja viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa
  • Vauraus Suomi Oyj:n kanssa samaan konserniin kuuluville yhtiöille, jotka sijaitsevat Euroopan talousalueella.
  • Tietoja luotoista ja niiden hoitamisesta voidaan luovuttaa myös toisille luotonantajille ja esimerkiksi Bisnoden Finland Oy:n tai Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämään rekisteriin rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella.
 7. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

  Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 8. Rekisterin suojauksen periaatteet

  Mahdollinen asiakkuuksiin liittyvä manuaalinen aineisto voidaan säilyttää lain kulloinkin edellyttämissä rajoissa. Säilytysvelvollisuus jatkuu koko asiakkuuden ajan ja edelleen asiakkuuden aktiivisten toimenpiteiden päätyttyä lain edellyttämän säilytysajan.

  Manuaalinen aineisto säilytetään asianmukaisesti lukituissa tiloissa. Sähköisesti tallennettu tieto säilytetään vastaavasti, asianmukaisesti suojatussa, käyttäjän tunnistautumisen vaativassa tietojärjestelmässä enintään lain kulloinkin edellyttämän ajan viimeisestä asiakastapahtumasta. Rekisterin käyttöön on oikeus vain niillä työntekijöillä, joilla on työnsä puolesta oikeus käsitellä kyseisiä tietoja.

  Tiedot käsitellään luottamuksellisesti, eivätkä niihin pääse käsiksi yrityksen ulkopuoliset tahot. Tiedot on suojattu palomuureilla ja muilla teknisillä keinoilla. Tietoliikenne selaimen ja palvelimen välillä on salattu SSL-salauksella.

 9. Tarkistusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

  Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut, häntä koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti Vaurauden asiakaspalveluun: info@vauraus.fi tai Vauraus Suomi Oyj, Mannerheimintie 5 C, 00100 Helsinki.

  Mikäli rekisteröidyn tiedoissa on virheitä, voi rekisteröity esittää virheen korjaamista koskevan pyynnön. Vauraus korjaa esitetyn virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon ilman aiheetonta viivästystä.

 10. Muut henkilötietojen käsittelyyn ja kieltoon liittyvät oikeudet

  Rekisteröidyllä on oikeus kieltää Vauraus Suomi Oyj:tä käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramarkkinointia, etämyyntiä ja markkina- sekä mielipidetutkimuksia varten. Halutessaan käyttää kielto-oikeuttaan rekisteröidyn tulee olla yhteydessä Vauraudelle sähköpostitse (info@vauraus.fi), verkkosivujen asiakaschatissä (www.vauraus.fi tai www.yrityslainat.fi , puhelimitse (020 332 233), vaurauden toimistoilla (katso ajantasaiset postiosoitteet verkkosivuilta: www.vauraus.fi) tai postitse Vauraus Suomi Oyj, Mannerheimintie 5 C, 00100 Helsinki.

  Eväste (cookie) on tunnistetiedosto, jonka verkkopalvelu lähettää tietokoneelle. Sen avulla hallitaan palvelutapahtumaa. Vauraus Suomi Oyj käyttää evästeitä vain parantaakseen käyttäjäkokemuksia ja palvelun yleistä tasoa sekä analysoidakseen www-sivustonsa käyttöä markkinoinnin ja laaduntarkkailun näkökulmasta.

  Vauraus saattaa käyttää myös ns. kolmannen osapuolen evästeitä siinä tarkoituksessa, että Vaurauden yhteistyökumppani voi tukea Vaurautta esimerkiksi sen www-sivustojen käytön analysoimisessa ja arvioimisessa.

  Rekisteröity voi halutessaan muuttaa web-selaimensa asetuksia ja estää evästeitä tai saada tietoa evästeiden kulloisestakin käyttämisestä. Mikäli kaikki evästeet estetään, saattaa Vaurauden palvelu lakata toimimasta kokonaan tai osittain

 11. Muutokset

  Vauraus Suomi Oyj voi muuttaa tätä rekisteriselostettaan. Muutoksesta ilmoitetaan Vauraus Suomi Oyj:n internet-sivuilla.

Ilmoita ongelmasta www.vauraus.fi