Usein kysytyt kysymykset

Sijoittaja

Missä tilanteissa luottotappioksi luetusta lainasta voi saada suorituksia vielä myöhemmin?

Luottotappiokirjauksen jälkeen tulevat suoritukset ovat mahdollisia esimerkiksi tilanteissa, joissa konkurssiin menneen yrityksen takaajalta saadaan perittyä suorituksia tai konkurssipesä saa pitkään kestäneiden realisointien tai takaisinsaantikanteiden kautta pesään jaettavia varoja. Myös varattomaksi todetulta yksityishenkilöltä tai takaajalta on mahdollista saada myöhemmin perittyä uusia suorituksia, mikäli heidän taloudellinen tilanteensa paranee ajan myötä.

Milloin laina luetaan luottotappioksi?

Laina luetaan luottotappioksi kun
- konkurssiin asettamisesta on kulunut kuusi kuukautta
- ennen kuuden kuukauden määräaikaa, mikäli konkurssi raukeaa varojen puutteeseen
- velallinen todetaan ulosotossa varattomaksi
- velallisella todetaan olevan huomattavan pitkä maksuhäiriölista eikä perintätoimisto suosita haastamista vaan luottotappiokirjausta. Saatava jää tällöin passiiviperintään perintätoimistolle.

Mitä tapahtuu jos Vauraus Suomi Oyj lopettaa toimintansa?

Tällaisessa tilanteessa Vauraus Suomi Oyj sitoutuu hoitamaan lainojen maksuerien tilitykset sijoittajille lainanottajien lyhennysten mukaisesti.

Onko Yrityslainat-palvelun kautta sijoittaminen turvallista?

Sijoittajan varat ovat erillisellä asiakasvaratilillä, joka on tarkoitettu ainoastaan Yrityslainat-palvelun varojen hallinnointiin. Asiakasvaratilin tarkoitus on erottaa asiakasvaratilillä olevat varat ja tilitapahtumat asiakasvaratiliä hallinnoivan Vauraus Suomi Oyj:n muusta varallisuudesta (estää varojen sekoittuminen) siten, ettei tilillä olevia varoja esim. maksukyvyttömyystilanteessa pidettäisi tilinomistajan konkurssipesään kuuluvana. Näin ollen, konkurssitilanteessa ei Vauraus Suomi Oyj:n velkojilla olisi mitään oikeutta asiakasvaratilillä oleviin asiakasvaroihin.

Vauraus Suomi Oyj pyrkii omalla toiminnallaan vähentämään sijoittajan riskejä Yrityslainat-palvelussa. Jokaisen lainanhakijan henkilöllisyys varmennetaan pankkitunnistautumisella. Lisäksi tarkistamme kaikkien lainanhakijoiden luottotiedot yhteistyössä Soliditetin (Bisnode Finland Oy) kanssa. Erääntyneet saatavat annamme perintätoimiston hoidettavaksi.

Kenen kanssa sijoitussopimus ja lainasopimus tehdään?

Velkasuhde on sijoittajan ja lainanottajan välinen. Sijoittaja allekirjoittaa Vauraus Suomi Oyj:n kanssa sijoitussopimuksen, jonka perusteella sijoittaja valtuuttaa Vauraus Suomi Oyj:n allekirjoittamaan puolestaan lainasopimukset lainanottajien kanssa. Lainanottaja allekirjoittaa lainasopimuksen Vauraus Suomi Oyj:n kanssa, joka edustaa sijoittajaa sijoitussopimuksen perusteella. Sijoittajan henkilöllisyys ei koskaan tule lainanottajan tietoon.

Mikä on Tuotto+ -palvelu?

Tuotto+ -palvelu sijoittaa automaattisesti palautuvat pääoman lyhennykset ja koron uudelleen. Tuotto+ -sivulla määrität takaisinmaksuajan, lainatyypin ja tuottoluokan. Lisäksi määrität sen, kuinka monta prosenttia palautuvasta rahasta (lyhennys ja korko) haluat kuukausittain sijoittaa uudelleen. Kuten Yrityslainat-palvelu, niin myös Tuotto+ -palvelu hajauttaa sijoituksen automaattisesti. Tuotto+ -palvelun avulla saat pääomalle tehokkaasti korkoa.

Miten sijoitussuunnitelma toimii?

Tehdessäsi sijoitussuunnitelman, määrität sijoituksellesi summan sekä valitset takaisinmaksuajan, luottoluokituksen, tuottoluokan ja hajautusmallin. Yrityslainat-palvelumme etsii automaattisesti määrittelemiesi kriteerien mukaisia lainoja ja sijoittaa niihin. Minimi- ja maksimihajautus määrittää sijoitettavan summan per laina.

Voinko sijoittaa yksittäiseen lainaan?

Yrityslainat-palvelussa voit sijoittaa suoraan yksittäisiin yritysten lainahakemuksiin. Lainahakemuslistalta voit valita itseäsi kiinnostavan lainan, johon haluat sijoittaa. Korkoprosentin, takaisinmaksuajan ja lainatyypin lisäksi voit tehdä päätöksesi lainanhakijan antamien tarkempien tietojen perusteella. Yksittäiseen lainaan sijoitettaessa sijoittajan asiakasvaratilillä tulee olla sijoitettavan summan verran rahaa. Rahaa voi siirtää tilisiirrolla asiakasvaratilille valitsemalla ”Sijoita” -> ”Siirrä rahaa” -> ”Siirrä Yrityslainat-tililleni rahaa”.

Miten toteutunut vuosituotto lasketaan?

Toteutunut vuosituotto lasketaan sijoittajan kaikista sijoituksista sisäisen koron (Internal Rate of Return) menetelmällä huomioiden kaikki kulut ja luottotappiot. Laskentatapa on sama kuin todellisen vuosikoron laskenta lainanottajalle.

Miten Yrityslainat-palvelun sijoituksia verotetaan?

Sijoittajan verovelvollisuus alkaa, kun korko kirjataan sijoittajan Yrityslainat-palvelun asiakasvaratilille. Rahansiirto sijoittajan Yrityslainat-palvelun asiakasvaratililtä sijoittajan omalle pankkitilille tai uuteen sijoituskohteeseen ei enää aiheuta veroseuraamuksia. Yrityslainat-palvelun kautta sijoitettujen lainojen korko on Suomessa yleisesti verovelvolliselle yksityishenkilölle veronalaista pääomatuloa. Pääomatulosta peritään tuloveroa 30 prosenttia. Siltä osin kuin yksityishenkilön vuoden aikana saaman verotettavan pääomatulon määrä ylittää 30.000 euroa, pääomatulosta suoritetaan veroa 34 prosenttia.

Osakeyhtiöt, yhdistykset ja säätiöt maksavat veronalaisista korkotuloistaan veroa 20 prosenttia. Verovuosi määräytyy osakeyhtiön, yhdistyksen ja säätiön tilikauden päättymisajankohdan perusteella (esim. osakeyhtiön tilikauden 1.10.2016–30.9.2017 aikana saamat veronalaiset korkotulot verotetaan verovuoden 2017 tulona). Tuloverolain 22 §:ssä tarkoitettua yleishyödyllistä toimintaa harjoittaville yhdistyksille ja säätiöille korkotulo voi olla myös kokonaan verovapaata tuloa.

Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön saamat korkotulot jaetaan yhtiömiehille verotettavaksi sen mukaan, mitä yhtiömiehet ovat yhtiösopimuksessa tai muutoin sopineet tulon jakamisesta. Yhtiömiehinä toimivien luonnollisten henkilöiden ja kuolinpesien saama elinkeinotoiminnan ja maatalouden tulo-osuus jaetaan pääoma- ja ansiotuloksi sen perusteella, mikä on ollut kunkin yhtiömiehen osuus avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön nettovarallisuudesta.

Edellä olevissa ohjeissa on kuvattu esimerkinomaisesti joitakin yleisimpiä tilanteita, eivätkä ohjeet sovellu sellaisenaan yksittäisiin tilanteisiin. Yksityishenkilöt ja yhteisöt vastaavat itse korkotulojensa ilmoittamisesta Verohallinnolle sekä verojen maksusta. Vauraus toimittaa sijoittajan Yrityslainat-tilille maksettavasta korosta ennakonpidätyksen Verottajalle. Verohallinnolle tilitettävä ennakonpidätys on tällä hetkellä määrältään 30 %. Ennakonpidätys toimitetaan pyöristämällä laskettu määrä lähimpään senttiin. Asiakasvaratilille kirjattavat korot ovat yksityishenkilön veronalaista pääomatuloa. Ennakonpidätys luetaan yksityishenkilön sen verovuoden verojen hyväksi, jona ennakonpidätys on toimitettu. Ennakonpidätys tarkoittaa siten käytännössä, että Vauraus Suomi Oyj suorittaa koroista maksettavan veron ennakkoon yksityishenkilön puolesta. Vauraus ei maksa korkoa ennakonpidätykselle.

Lisäksi Vauraus Suomi Oyj antaa Verohallinnolle vuosittain vuosi-ilmoituksen yksityishenkilölle suoritetuista koroista ja niistä toimitetuista ennakonpidätyksistä suorituksen maksuvuotta seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä. Vuosi-ilmoituksella annetut korkoja ja ennakonpidätyksiä koskevat tiedot näkyvät valmiina yksityishenkilön esitäytetyllä veroilmoituksella. Yksityishenkilön tulee tarkistaa esitäytetyn veroilmoituksen tietojen oikeellisuus sekä ilmoittaa puuttuvat ja virheelliset tiedot Verohallinnolle. Vauraus Suomi Oyj ei vastaa esitäytetyn veroilmoituksen tietojen oikeellisuudesta.

Esimerkki: Tappioiden vähentäminen verotuksessa

Sijoitan Yrityslainat-palvelun kautta yhtiöön X yhteensä 5.000 euroa ja yhtiö X menee konkurssiin, ennen kuin olen saanut lainan kokonaan takaisin. Minulta jää yhtiön X konkurssin johdosta lainapääomasta saamatta takaisin yhteensä 2.000 euroa.

a) Olen yksityishenkilö tai sijoitan tuloverolain (1535/1992) mukaan verotettavan yhtiöni kautta. Saanko vähentää 2.000 euroa omassa verotuksessani?

Tuloverolain mukaan saamisen arvonmenetys voidaan vähentää luovutusvoitoista samalla tavalla kuin osakkeen arvonmenetys ainoastaan siinä tapauksessa, jos verovelvollisen saaminen perustuu arvopaperiin, joka velallisen maksukyvyttömyyden takia käy arvottomaksi. Jos kyseessä on saaminen, jonka pohjana ei ole arvopaperi, vähennys ei ole mahdollinen. Kuitenkin 2017 alkuvuodesta tulleen Keskusverolautakunnan päätöksen perusteella vertaislainauksesta syntyneet tappiot voidaan vähentää verotuksessa. Arvopaperin käsitteeseen voi kuitenkin liittyä verotuksessa tulkinnanvaraisuutta ja siten menetyksen vähentäminen voi olla tietyissä tilanteissa mahdollinen. Yksityiskohdissa pyydämme kääntymään oman veronasiantuntijasi puoleen.

b) Sijoitan elinkeinoverolain (360/1968) mukaan verotettavan yhtiöni kautta ja sijoitukset kuuluvat yhtiöni elinkeinotulolähteeseen. Saanko vähentää 2.000 euroa omassa verotuksessani?

Lähtökohtana on, että yhtiösi saa vähentää saamisten lopullisiksi todetut menetykset verotuksessa. Yksityiskohdissa pyydämme kääntymään oman veronasiantuntijasi puoleen.

Mitä tapahtuu jos lainanottaja ei maksa takaisin lainaansa?

Erääntyvät saatavat annamme perintätoimiston hoidettavaksi. Jos lainaajalta jää kolme (3) lyhennystä maksamatta, niin annamme koko lainasumman perittäväksi.

Miten rahaa voi nostaa omalle pankkitililleen?

Klikkaa "Tuottoni" ja "Siirrä rahaa". Tällä sivulla on "Nosta rahaa Yrityslainat-tililtä" painike, jonka avulla voi valita kuinka paljon haluat nostaa rahaa Yrityslainat-palvelun tililtä omalle pankkitilillesi.

Voiko ulkomailta sijoittaa Yrityslainat-palvelun kautta?

Sijoittaminen onnistuu lähtökohtaisesti kaikista EU-alueen maista edellyttäen, että tunnistautuminen tehdään suomalaisen pankin TUPAS-palvelun kautta.

Mikä on Tupas?

TUPAS on pankkien tunnistautumispalvelu verkossa. Allekirjoitamme kaikki sopimukset pankkien henkilökohtaisilla tunnuksilla. Meillä toimii seuraavien pankkien pankkitunnukset: Nordea, OP, Danske Bank, paikallisosuuspankit/Aktia, Ålandsbanken ja S-Pankki.

Palvelun käyttöön liittyvät kysymykset

Salasanani ei kelpaa. Miten saan uuden salasanan?

Klikkaa "Kirjaudu sisään" ja "Unohdin salasanani". Järjestelmä lähettää rekisteröityessäsi antamaasi sähköpostiosoitteeseen viestin, jossa on kertakäyttöinen linkki sivulle, jolla pääset luomaan uuden salasanan.

Miten päivitän profiilini tiedot?

Klikkaa omaa nimeäsi oikeasta yläreunasta. Täältä näet profiilisi. Muokkaa käyttäjätietoja napin takaa pääset muuttamaan salasanaa ja sähköpostiosoitetta.

Lainanottaja

Mitkä ovat lainaamisen kriteerit?

Yrityslainaa voi hakea Yritys tai yhteisö:

  • joka on Suomessa rekisteröity,
  • jolla on riittävä takaisinmaksukyky

Liitteeksi tarvitset viimeisen vahvistetun tilinpäätöksen, kirjanpitoajot kuluvalta tilikaudelta, tiliotteet yhtiön maksuliikennetililtä, kuvauksen rahoitushankkeesta sekä hallituksen kokouksen päätöksen lainan hakemisesta. Lainahakemuksen Yrityslainat-palvelussa voi tehdä yrityksen allekirjoitusoikeuden omaava henkilö.

Kuinka paljon voin lainata?

Lainaa voi hakea 10 000 eurosta ylöspäin. Yläraja määräytyy maksukyvyn mukaan.

Kuinka kauan lainahakemus on avoinna?

Lainahakemus on avoinna sijoituksille 60 päivää, ellei Vauraus Suomi Oyj poista lainahakemusta aikaisemmin markkinapaikalta. Jos lainasumma täyttyy 100%:sesti ennen 60 päivän määräajan päättymistä, lainahakemus sulkeutuu ja lainanottajalle ilmoitetaan, että hän voi käydä hyväksymässä lainan.

Miten maksan lainani takaisin?

Takaisinmaksuvelvollisuus alkaa siitä päivästä, jona lainanottaja on allekirjoittanut lainasopimuksen. Saat lisäksi sähköpostiisi kuukausittain muistutuksena maksuerän maksutiedot, jonka perusteella maksat lainan lyhennyksen ja koron Vauraus Suomi Oyj:n ylläpitämälle asiakasvaratilille. Löydät maksutiedot myös takaisinmaksusuunnitelmasta ja olet velvollinen noudattamaan sitä, vaikka kuukausittainen muistutus ei tulisikaan sähköpostiisi.

Voiko lainan maksaa takaisin ennenaikaisesti?

Lainanottajalla on oikeus maksaa useampia maksueriä kerralla tai yksittäin erillisillä tilisiirroilla. Jos lainanottaja haluaa maksaa koko lainan kerralla pois, niin hänen tulee olla yhteydessä asiakaspalveluun.

Koska laina myönnetään ja koska raha siirtyy lainanottajan tilille?

Kun hyväksyt lainan, saat sähköpostiisi vahvistuksen myönnetystä lainasta, allekirjoitetun lainasopimuksen sekä yksityiskohtaisen takaisinmaksusuunnitelman. Lainasumma on asiakkaan tilillä kahden pankkipäivän kuluessa, jos rahaliikenne pankeissa toimii normaalisti.

Milloin rahoitusta voi hakea uudelleen?

Uuden lainahakemuksen voit jättää, kun olet suorittanut edellisen lainan kolme (3) ensimmäistä lyhennystä.

www.vauraus.fi